М.І. Задорожній
Відкрите планування навчального процесу 2011

Вивчаємо фізику  -  7 клас (1 х 35 год.)
Програма МОН (2005)
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


 
   
Розділ 2 Будова речовини

МОН України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика. Астрономія 7-12 класи / Фізика: О.І. Ляшенко (керівник), О.І. Бугайов, Є.В. Коршак, М.Т. Мартинюк, М.І. Шут. -  Київ, Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - 80 с.

УВАГА!
Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун” згідно з “Угодою № 17/93-05 на випуск підручників (навчальної літератури) від 27.09.2005 р.” між Міністерством освіти і науки України та видавництвом “Перун”.

ОСНОВНА ШКОЛА
Фізика 7-й клас (12-річна школа)
(35 год, 1 год на тиждень, 3 год — резервний час)

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

7 Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ

Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

Лабораторні роботи

6. Вимірювання маси тіл.
7. Дослідження явища дифузії в рідинах і газах.
8. Визначення густини твердих тіл і рідин.

Демонстрації

1. Стисливість газів.
2. Розширення тіл під час нагрівання.
3. Розчинення фарби у воді.
4. Дифузія газів, рідин.
5. Модель хаотичного руху молекул.
6. Зчеплення свинцевих циліндрів.
7. Об’єм і форма твердого тіла і рідини.
8. Властивість газу займати увесь наданий йому об’єм.
9. Фотографії молекулярних кристалів.
10. Моделі молекул води, водню, кисню.
Учень:

називає агрегатні стани речовини, одиниці маси тіла, густини речовини;

наводить приклади кристалічних і аморфних тіл, прояву дифузії в газах і рідинах;

розрізняє кристалічні й аморфні тіла, атом і молекулу;

формулює основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини, означення густини речовини, записує її формулу;

може описати особливості руху атомів і молекул речовини в різних агрегатних станах, залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури, ядерну модель атома; обґрунтувати залежність швидкості руху атомів і молекул від температури; характеризувати ознаки тіл у різних агрегатних станах, явище дифузії, залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури; пояснити атомно-молекулярну будову речовини в різних агрегатних станах, дослідні факти, що підтверджують рух і взаємодію мікрочастинок речовини; порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах; спостерігати явище дифузії в газах і рідинах; вимірювати масу тіла, густину речовини; користуватися терезами, робити висновки про залежність плину явища дифузії від температури;

дотримується правил зважування тіл на терезах;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формулу густини, залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.